FRACŢIUNEA PARTIDULUI LIBERAL A DEPUS ÎN PARLAMENT PROIECTUL CODULUI EDUCAŢIEI

Posted by on

La  15 februarie Fracţiunea Partidului Liberal a depus în parlament proiectul Codului educaţiei. Textul proiectului a fost elaborat încă în anul 2009 şi lansat ulterior în aprilie 2010. Perindarea în fruntea instituţiei a trei miniştri ai educaţiei, instabilitatea politică şi lipsa voinţei politice a contribuit la tergiversarea lansării acestui proiect important pentru sistemul educaţional din RM.  Deputatul PL Ana Guţu este unul din cei 64 autori şi experţi ai textului proiectului. Răspunsurile evazive din partea Ministerului educaţiei referitor la tărăgănarea adoptării proiectului Codului educaţiei au determinat deputaţii PL să accelereze lansarea acestuia.

Vezi AICI textul proiectului Codului Educaţiei înregistrat de fracţiunea PL în parlament.

Nota informativă la proiectul Codului educației

Adoptarea unei noi legi care ar reglementa sistemul educațional din Republica Moldova a devenit o necesitate în timp. Legea învățământului din 1995, care a marcat începutul unei etape noi în sistemul educațional din RM, a fost o lege strategică, aceasta trasând direcțiile de dezvoltare a sistemului educațional pentru mai mulți ani înainte. Pe parcursul deceniilor care s-au scurs, Legea învățământului din 1995 a fost amendată și completată de mai multe ori. Aceste modificări au survenit odată cu schimbarea perspectivelor de perfecționare a societăților europene în baza cunoașterii și cercetării.

Din acest punct de vedere, a venit momentul oportun pentru  adoptarea  unei legi noi, care să înglobeze toate imperativele reformatoare ale timpurilor noi, inclusiv cele incluse în documentele programatoare ale instituțiilor europene. Valorile europene, care și-au făcut deja loc în sistemul educațional din Republica Moldova prin implementarea experiențelor reformatoare via multiplele proiecte cu finanțări din partea organismelor internaționale (Banca Mondială, Consiliul Europei, PNUD, UNDP ș.a.) intră deseori în contradicție cu existentul cadru legislativ în domeniu. În acest sens, proiectul Codului educației, propus spre examinare în parlament, rodul muncii unei echipe numeroase de profesioniști, experți locali și internaționali, reprezintă sinteza gândirii științifice în domeniu.

Proiectul Codului educației reglementează raporturile juridice din sfera educaţiei în strictă conformitate cu tratatele internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Naţiunilor Unite, Carta Socială Europeană, Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC), Convenţia UNESCO privind Lupta Împotriva Discriminării în Domeniul Învăţămîntului, Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Convenţia Internaţională privind Eliminarea tuturor Formelor  de Discriminare Rasială (ICERD), Declaraţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare faţă de Femei (CEDAW), Declaraţia Procesului de la Bologna, precum şi prin alte tratate internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Proiectul Codului educației este structurat în XIV titluri și 156 articole. Autorii au ținut cont de documentele reglatoare în domeniu ale UNESCO, precum ISCED (Standardul Internațional de Clasificări în Educație), de actele reglatoare ale Procesului Bologna, la care RM este parte din 2005, precum Declarațiile Reuniunilor Miniștrilor Învățământului Superior și Cercetării din țările semnatare ale Procesului Bologna,  Cadrul European al Calificărilor, Standarde și Ghiduri ale Calității în Spațiul European al Învățământului Superior, Sistemul European de Credite Transferabile ș.a.

Documentele europene au servit drept sursă de inspirație  pentru elaborarea prezentului Cod, dar autorii au ținut cont și de specificul local în sistemul de învățământ. Codul propune concepte noi în sistemul educațional, precum educația inclusivă, care va permite evitarea segregării elevilor pe principii de handicap, oferind posibilitatea tuturor tinerilor de a se integra educațiobal, iar ulterior și profesional în societatea din RM. Codul pune accent pe educația cetățenească pentru democrație în spiritul valorilor general-umane. Codul reglementează noi modele de promovare a calității în învățământ la toate nivelele, de implementare a managementului performant în instituțiile de învățământ bazat pe meritocrație și descentralizare.

Codul  racordează legislația în domeniul învățământului superior cu situația deja existentă, ce ține de structurarea ciclurilor universitare, acordarea unui loc de cinste cercetării în învățământul superior, în strictă conformitate cu misiunile actuale ale instituțiilor de învățământ superior: formare, cercetare și servicii pentru comunitate. Codul propune crearea unei Agenții independente de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Cercetare, care se va ocupa de reglementarea acestui domeniu în strictă conformitate cu  experiențele europene.

Codul reglementează procesele educaționale precum cel didactic și cercetarea,  și propune noi viziuni în cuantificarea activității profesorilor în funcție de experiență, calificare și prestație.

Adoptarea cât mai urgentă a Codului educației va permite asigurarea cadrului legal pentru reformele de modernizare a sistemului educațional din Republica Moldova.