Daily Archives

One Article

ZI ISTORICĂ PENTRU RM – ACORDUL DE ASOCIERE LA UE A FOST RATIFICAT

Posted by on

foto comisie 02.07.14 2 iulie 2014 depuneri flori St.Mare 02.07.2014

Sincere felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia ratificării de către Parlamentul RM a Acordului de Asociere a RM la UE! 2 iulie 2014 va rămâne pentru posteritate o zi istorică, plină de semnificații simbolice: la 510 ani de la trecerea în neființă a celui mai mare român al tuturor timpurilor – Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, atletul creștinătății, o parte din Moldova istorică, în virtutea vicisitudinilor timpului, devenită  stat, reușește să se desprindă de tot ceea ce a însemnat imperiul răului – ocupația țaristă rusă din sec.XIX și   ocupația sovietică din 1940, 1944-1989.. Începând cu ziua de 2 iulie 2014 românii din stânga Prutului au mai sorbit din apele fluviului, care i-a despărțit de Țara-mumă, de frați, și au spus un ”Da” hotărât reîntregirii neamului românesc  în spațiul valoric european. De-acum încolo începe cursa contra cronometru – ”Să ne lucrăm grădina noastră” (Voltaire) Românească!

***

La 2 iulie Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară extraordinară cu o singură chestiune la ordinea de zi – Ratificarea proiectului de lege Nr.252 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Ana Guțu, deputat liberal reformator, a prezentat în plenul parlamentului  raportul Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, a cărei președinte este.

***

RAPORT

 

la proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,  și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte

(nr.252 din 28.06.2014)

Comisia politică externă şi integrare europeană a examinat prezentul proiect de lege şi constată următoarele.

 Proiectul de lege a fost înaintat spre examinare Parlamentului cu titlu de inițiativă legislativă de către Președintele Republicii Moldova,  fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție  și  art.47 din Regulamentul Parlamentului.

Obiectul proiectului de lege îl constituie ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,  și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014. În conformitate cu prevederile art.66 din Constituție și art.11, alin.(1) lit.a)  din Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, Acordul respectiv urmează să fie ratificat de Parlament.

Acordul de Asociere înlocuiește Acordul de Parteneriat și Cooperare dintre Comunitățile europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat în 1994 și intrat în vigoare din 1998, și reprezintă o etapă calitativ nouă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.  Acordul de Asociere creează un cadru juridic modern, ce preia componente esențiale ale acquis-ului comunitar și se bazează pe două elemente esențiale: asocierea politică și integrarea graduală pe piața unică europeană.

Acordul de Asociere cuprinde un Preambul, șapte Titluri, Anexe și Protocoale. Preambulul Acordului consacră opțiunea europeană a Republicii Moldova și face referință la valori, precum democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților democratice, a statului de drept, ca valori fundamentale, pe care se bazează asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Titlul I menționează principiile generale ale cooperării între Părți;

Titlul II se referă la dialogul politic, reforme și cooperare în domeniul politicii externe și de securitate;

Titlul III se referă la aspecte ce țin de spațiul de libertate, securitate și justiție, și presupune consolidarea cooperării polițienești în domenii ca migrația și azilul, gestionarea frontierelor, protecția datelor cu caracter personal, circulația persoanelor ș.a.

Titlul IV reglementează cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială, precum, reforma administrației publice, dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit, ocuparea forței de muncă, politica socială, egalitatea de șanse, politica bugetară și de audit extern, dezvoltarea regională, sănătatea publică, protecția civilă, agricultura, dezvoltarea rurală, cooperarea în domeniul energetic ș.a.;

Titlul V stabilește aspecte privind cooperarea comercială, inclusiv accesul pe piață al bunurilor, eliminarea taxelor vamale, regimul vamal, comerțul cu servicii, circulația capitalurilor etc.

Titlul VI se referă la asistența financiară;

Titlul VII conține prevederi referitoare la aspecte instituționale;

Anexele completează prevederile Acordului de Asociere, făcând referință la cadrul juridic al Uniunii Europene, în special la Directivele Consiliului UE și ale Parlamentului European, care urmează a fi transpuse în legislația națională, fiind stabilit și un calendar precis de implementare ale acestora.

Acordul de Asociere cuprinde o importantă componentă comercială,  Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător/Deep and Comprehensive Free Trade Area  (DCFTA), care presupune liberalizarea graduală a comerțului cu bunuri și servicii cu Uniunea Europeană, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice și netarifare, abolirea restricțiilor cantitative și armonizarea legislației Republicii Moldova la cea a UE. Alinierea Republicii Moldova la standardele și reglementările europene va duce la creșterea  competitivității producătorilor autohtoni, ameliorarea climatului investițional și la diversificarea relațiilor cu partenerii economici străini.

Trebuie menționat faptul, că prevederile Acordului de Asociere corespund întru totul priorităților stabilite în Programul de activitate al Guvernului RM, aprobat de Parlament.  Acestea nu contravin Constituției Republicii Moldova și angajamentelor asumate în cadrul altor tratate internaționale, la care Republica Moldova este parte. Ajustarea legislației naționale la standardele și principiile europene va apropia țara de atingerea obiectivului principal de integrare europeană.

Prezentul Acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după data depunerii ultimului instrument de ratificare sau aprobare. Acordul este încheiat pentru un termen nelimitat.

Totodată, art.464 din Acord prevede intrarea în vigoare și aplicarea provizorie a dispozițiilor acestuia: ”Uniunea și Republica Moldova convin să aplice parțial și cu titlu provizoriu prezentul Acord, precum și în conformitate cu procedurile și legislația lor internă, după caz”.

Punerea în aplicare a prevederilor Acordului de Asociere va permite accelerarea reformelor, modernizarea Republicii Moldova și va contribui la consolidarea democrației, a statului de drept și a stabilității politice. Iar integrarea economică progresivă prin intermediul  DCFTA va impulsiona puternic economia țării și va aduce beneficii tangibile și posibilități pentru fiecare cetățean al țării.

Toate comisiile permanente au examinat și avizat pozitiv proiectul de lege, cu excepția a două comisii (Comisia mediu și schimbări climatice și Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice), care nu au putut adopta o decizie din cauza parității de voturi. Direcția juridică a Secretariatului Parlamentului a prezentat avizul său favorabil, pronunțându-se pentru ratificarea Acordului.

În contextul celor expuse, Comisia politică externă şi integrare europeană, în temeiul art.56 din Regulament, cu majoritate de voturi (6 voturi ”pro” și 1 ”împotrivă”), propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,  și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, prin adoptarea unei legi organice în prima și a doua lectură.

  Președinta Comisiei                                                      Ana GUȚU