DESPRE ANA GUŢU/A PROPOS D’ANA GUTU


Ana GUŢU

Doctor în filologie romanică /Docteur ès-lettres
Profesor Universitar /professeur universitaire

Funcții politice actuale/Fonctions politiques actuelles:

Ministru Secretar de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Guvernul României (2020- prezent)/Ministre Secrétaire d’Etat au Département pour la Relation avec la République de Moldavie, Gouvernement de la Roumanie (2020)

Funcții academice actuale/Fonctions académiques actuelles:

Profesor universitar la Școala Doctorală  Lingvistică romano-germanică și literatură universală, Universitatea de Stat din Republica Moldova/Professeur universitaire à l’Ecole Doctorale Linguistique romano-germanique et littérature universelle de l’Université d’Etat de Moldavie.

***

Funcţii politice în trecut /Fonctions politiques dans le passé:

Vicepreședinte al Partidului Unității Naționale/Vice-président du Parti de l’Unité Nationale (2017-2020)

Fondatoarea și Președinta partidului unionist DREAPTA (din februarie 2016 până în iunie), care la congresul extraordinar din 11 iunie 2017 și-a schimbat denumirea din Dreapta în PUN. La 27 iunie 2017 PUN se întrunește în congres extrqordinqr lq cqre fostul președinte ql României Trqiqn Băsescu (2004-2014) este qles Președinte de onoqre ql PUN/Fondatrice et Présidente du parti unionioste La Droite (depuis 14.02.2016 jusqu’à 11.06.2017) qui a modifié son nom en Parti de l’Unité Nationale (PUN) lors du congrès extraordinaire de la Droite tenu le 11 juin 2017. Lors du congrès extraordinaire du 27 juin 2017 l’ex président de la Roumanie Trazian Basescu (2004-2014) est élu Président d’honneur du PUN.

Funcții onorifice:

Membru Onorific pe viață al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (din 2015)/Membre d’Honneur à vie de l’Assemblée Parlemenetaire du Conseil de l’Europe (depuis 2015)

——————————————–

Co-Preşedinta Partidului Liberal Reformator, din 15 deecembrie 2013 /Co-Présidente du Parti Libéral Réformateur, à partir du 15 décembre 2013

Deputat în parlamentul RM de legislatura a XVII-a,  a XVIII-a şi a XIX /Député au parlement moldave (Depuis 2009)

Președinta Comisiei pentru Politică Externă și Integrare European[ ( 2013-2014) /Présidente de la Commission pour la Politique extérieyre et l’Intégration Européenne (2013-2014)

Membru al Comisiei pentru Politică Externă şi Integrare Europeană a Parlamentului RM, legislatura a XVII,  a XVIII şi a XIX (2009-2014) /Membre de la Commission pour la Politique extérieyre et l’Intégration Européenne

Membru supleant al Comisiei Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-Media a Parlamentului RM, legislatura a  XIX (2009-2014) /Membre suppléant de la Commission Culture, Education, Recherche, Jeunesse, Sport et Mass Média.

Şefa Delegaţiei Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a Francofoniei (2011-2014) /Présidente de la section moldave de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (2011-2014)

Vice-președintă APCE /Vice-présidente de l’AOCE (2011)

Vice-președinta grupului politic Alianța Liberalilor și Democraților din Adunarea parlamentară a Consiliului Europei (din iunie 2013), membru al Biroului ALDE /Vice-présidente du groupe ALDE de l’APCE depuis juin 2013), membre du Bureau ALDE (2014)

Membru al Delegaţiei Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (2009-2014) /Membre de la délégation du parlement moldave à l’APCE (2009-2014).

Președinta Comisiei Cultură, Știință, Educație și Media APCE din ianuarie (2014) /Présidente de la Commission Culture, Science, Education et Média de l’APCE (2014)

Membru al Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Mass -Media (din 2009) și Comisiei Regulament, Imunități și Afaceri Instituționale APCE (din mai 2011), a Comisiei afaceri  politice și democrație ( 2013) /Membre de la Commission Culture, Education, Recherche, Mass Média (depuis 2009), de la Commission pour le Règlement, Immunités et Affaires institutionnelles de l ‘APCE, de la Commission pour les Affaires politiques et le Démocratie ( 2013).

Vice-președinta Comisiei APCE pentru Regulament, imunități și afaceri instituționale, APCE, din 22 ianuarie 2013 /Vice-présidente de la Commission pour le Règlement, Immunités et Affaires institutionnelles de l ‘APCE ( 2013)

Membru supleant al Comisiei pentru Afaceri Politice APCE (din iunie 2011 până în iunie 2013,din  ianuarie 2014) /Membre suppléant de la Commission pour les Affaires politiques et le Démocratie ( 2011 – 2013, 2014).

Şefa  Delegaţiei Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei  (APCE, octombrie 2009– iunie 2011) /Présidente de la délégation du parlement moldave à l’APCE (2009-2011)

FUNCŢII ACADEMICE în trecut /Fonctions académiques dans le passé:

Prim-Vicerector ULIM. Am prezentat demisia din cauza presiunilor politice.  /Premier vice-recteur (2005-ianuarie 2018), j’ai présenté ma démission à cause des pressions politiques.

Vicerector pentru studii/Vice-recteur pour les études (2003-2005)

Vice-președinte al Senatului ULIM/Vice -présidente du Sénat de l’ULIM (2003-2018)

Responsabil pentru filiera francofonă “Gestionarea şi administrarea întreprinderilor” /Responsable de la filière francophone “Gestion et administration des entreprises” (1997-2018).

Membru al Comisiei Regionale de Experți, Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei  (din iunie 2012- ianuraie 2018) /Membre de la Commission Régionale d’Experts, Europe Centrale et Orientale, AUF (depuis juin 2012 – janvier 2018).

Membru titular al Consiliului de Administrare și Consiliului de Asociere ale Agenției Universitare a Francofoniei, (AUF) 2009-2017, aleasă din partea regiunii Europa Centrală și Orientală la cea de-a 15-ea Asamblee Generală AUF, Bordeaux, Franta, 19-20 mai, 2009, reconfirmata la cea de-a 16-ea Asamblee Generală AUF, 7-9 mai, 2013, Sao -Paulo, Brazilia /Membre titulaire du Conseil d’Administration et du Conseil Associatif de l’AUF 2009-2017, élue de la part de la région Europe Centrale et Orientale lors de la 15-e Assemblée Générale de l’AUF, Bordeaux, France, 19-20 mai 2009, reconfirmée lors de la 16-e Assemblée Générale de l’AUF, 7-9 mai 2013, Sao-Paolo, Brésil. 

Preşedintele Comitetului de Pilotaj al Consiliului Rectorilor instituţiilor francofone din Europa Centrală şi Orientală (2008 – 2011) /Présidente du Comité de Pilotage du Conseil des Recteurs des universités francophones de l’Europe Centrale et Orientale (2008-2011).

Membru al Consiliului de Admnistrare a Institutului Francofon pentru Gestionarea şi Administrarea afacerilor (IFAG), Sofia, Bulgaria (în 2008) /Membre du Conseil d’Administration de l’IFAG, Sophia; Bulgarie (2008).

Delegatul comunităţii universitare din RM în Direcţia pentru Învăţământ Superior şi Cercetare (CDESR) Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, 2006, 2008 /Déléguée de la communauté universitaire de la RM au Comité Directeur pour l’enseignement supérieur et la recherche, Strasbourg, France (2006, 2008) .

Liderul Comunităţii Absolvenţilor programelor SUA pentru Învăţământ şi Cercetare (2005) /Leader de la Communauté des Alumni des programmes des Etats Unis pour l’Enseignement supérieur et la recherche (2005).

Dstincții:

Profesor Magna cum Laudae al ULIM, 1999;

Ordinul ULIM 2002,

Ordinul “Gloria Muncii”, 2002;

Medalia “ULIM – 15 ani de ascensiune”, 2007.

Ordinul ”Steaua Universitară”, ULIM, 2014;

Ordinul ”Steaua României” în grad de Mare Cruce, 2014;

Ordinul ”Legiunea de Onoare” în grad de Cavaler, Franța, 2014;

Medalia aniversară ”BECO AUF – 20 de ani”, AUF, 2014;

Medalia și Titlul de Membru Onorific APCE pe viață, Strasbourg, Franța, 2015

Ordinul Republicii, Republica Moldova, 2014.

Décorations:

Professeur Magna cum Laudae de l’ULIM (1999) ;

l’Ordre national (à l’occasion de l’anniversaire de 10 an de l’ULIM) « Gloria Muncii » (2002) ;

L’ordre de l’ULIM, 2002 ;

l’Ordre « Etoile de la Roumanie » en grade de Grande Croix (2013) ;

l’Ordre de la Légion d’Honneur en grade de chevalier (2014) ;

L’Ordre de la République de Moldavie (2014).e-mail: gutu.annette@gmail.com

site web:  www.anagutu.net

anagutu_ulim

Curriculum vitae

Lista publicaţiilor