PARTICIPĂRI LA FORURI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALELista participĂrilor, INCLUSIV CU PREZENTĂRI ŞI COMUNICĂRI la reuniuni ŞtiinŢifice şi

ştiinţifico-didactice NAŢIONALE ŞI internaŢionale

ale Doamnei ANA GUŢU, prof.univ., doctor în ştiinţe filologice,

Prim-Vicerector ULIM

·Colocviu internaţional al Federaţiei Internaţionale a Profesorilor de Limbă Franceză, FIPF (Paris, Franţa, iunie 1997);

·Conferinţa mondială pe problemele învăţământului superior, UNESCO (Paris, 1998);

·Seminar internaţional pe problemele multiculturalităţii în predarea limbilor străine (Sarajevo, Bosnia-Herţegovina, 1998);

·Conferinţă internaţională pe problemele minorităţilor francofone “Limbă şi putere” (Saint-Vincent, Italia, 1998);

·Reuniunea rectorilor francofoni din Europa Centrală şi Orientală, Bucureşti, România, 1999.

·Colocvium internaţional “Traducerea: alteritate sau echivalenţă?”(ESIT, Paris, Franţa, 2000);

·Seminar internaţional „Terminologie şi limbaje specializate”, Chişinău, mai 2001;

·Conferinţă internaţională „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”, ediţia Im in memoriam Victor Banaru, USM, Chişinău, 2002;

·Seminar internaţional de formare în terminologie şi traductologie, Chişinău, 2002;

·Conferinţa regională a rectorilor francofoni din Europa Centrală şi Orientală, Bucureşti-Iaşi, România, octombrie, 2002;

·Probleme de lingvistică generală şi romanică”, Conferinţă internaţională, in memoriam Grigore Cincilei; Chişinău, 2003;

·Seminar internaţional „Probleme curente ale învăţământului superior din Moldova”, Soros, Chişinău, Moldova, 2002, 2003;

·Forul internaţional „Invăţământul superior din Repuiblica Moldova”, organizat cu participarea experţilor de la Consiliul Europei, MET-SOROS-Consiliul Rectorilor, Chişinău, noiembrie, 2004.

·Procesul de la Sorbona-Bologna.” Conferinţa regională a rectorilor francofoni din Europa Centrală şi Orientală, Bucureşti-Sinaia, România, noiembrie, 2004;

·Cunoaştere, guvernare şi cercetare”, Forum internaţional UNESCO pe problemele învăţământului superior, decembrie 2004, Paris.

·Colocviul internaţional “Le sens dans la traduction”, ESIT, Paris III, Sorbonne Nouvelle, Paris, Franţa, iunie 2005.

·Forul european “Guvernarea în învăţământul superior », Consiliul Europei, 22-23 septembrie 2005, Strasbourg, Franţa.

·Colocviu internaţional “Discursul specializat: teorie şi practică”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 28-29 octombrie, 2005.

·Colocviul internaţional, 40 ani de la fondarea catedrei filologie franceză, USM, “Lingvistica între cercetare şi aplicare”, 18-19 noiembrie 2005.

·Seminarul internaţional „Sisteme de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior”, UCCM, SOROS, ASE Bucureşti, noiembrie, 2005.

·Seminar internaţional „Dinamica Procesului de la Bologna în Republica Moldova”, 8-9 decembrie, 2005.

·Colocviul internaţional „Francopolifonia ca vector al comunicării”, 23 martie 2006, Chişinău, ULIM.

·Conferinţă internaţională Studii de traducere: retrospectivă şi perspective, Facultatea de Litere şi Teologie a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, 16-17 iunie 2006.

·Simpozionul IV-lea Internaţional „Întreprinderea şi crearea noului umanism”, Roma, Vatican, .22-25 iunie 2006.

·Seminarul de totalizare al Consiliului Director pentru Cercetare şi Învăţământ Superior (CDESR), Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, 20-21 septembrie 2006.

·Colocviul internaţional „Conexions et perspectives dans la philologie contemporaine”, In memoriam Victor Banaru, ediţia II, USM 20-21 octombrie, 2006.

·Symposia professorum ULIM, ediţia 2006, 10-11 octombrie 2006.

·Seminar Internaţional „Asigurarea calităţii învăţământului universitar din Moldova”, Chişinău, Soros, 24-25 noiembrie 2006.

·Seminar internaţional „Cadrul naţional al calificărilor – calitate şi transparenţă”, Soros, Consiliul Europei, 5-6 decembrie 2006.

·Reuniune Tempus-Tacis, „Sistemul asigurării calităţii în învăţământul superior”, Universitatea Vajxo, Suedia, 16-20 octombrie, 2006.

·Reuniune Tempus-Tacis, „Sistemul asigurării calităţii în învăţământul superior”, Universitatea „Sophia Antipolis”, Nisa, Franţa, 28.02. – 03.03.2007.

·Colocviul internaţional « La francopolyphonie: langues et identités ». Colocviu internaţional ULIM, participanţi din 10 state, 23-24 martie 2007.

·Reuniune Tempus-Tacis, „Sistemul asigurării calităţii în învăţământul superior”, Universitatea „Sophia Antipolis”, Nisa, Franţa, 13-15.06.2007.

·Reuniune Tempus-Tacis, „Sistemul asigurării calităţii în învăţământul superior”, Universitatea din Vilnius, Lituania, 03. – 07.04.2007.

·Seminar de perfecţionare “Organizarea studiilor de masterat”, MET, Fundaţia Soros, Chişinău, 16 iunie, 2007.

·Simpozionul internaţional „Un nuovo umanessimo per l’Europa: il ruolo delle Universita.” 21-24 iunie 2007, Roma, Italia.

·Forul „France-Moldavie”, organizat de Parlamentul RM, cu prezentare. Chişinău, 7 iulie, 2007.

·Simpozionul internaţional „Managementul integrităţii academice”, Universitatea din Bologna, Italia, 21-23 septembrie, 2007.

·Simpozionul internaţional „Ştiinţa Universitară în sec.XXI: provocări şi perspective.” ULIM, 15 octombrie 2007 (Colocviul internaţional „Universitatea europeană în sec.XXI: provocări lingvistice şi interculturale”, 15 octombrie 2007, Facultatea de Limbi Străineşi Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale ULIM; Colocviul internaţional „Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări” – 15 octombrie 2007, DIB ULIM.

·Colocviul internaţional „Probleme de lingvistică generală şi romanică”, in memoriam Grigore Cinciei, USM, 1 decembrie, 2007.

·Colocviu internaţional „Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică”, 24 ianuarie 2008 USM USM „Autoidentificarea poligloţilor: între cosmopolitism şi multiculturalitate”

·Colocviu internaţional „La francopolyphonie. Les valeurs de la francophonie” 21-22 martie 2008, ULIM, comunicare „La francophonie à l’ULIM – polyphonie des valeurs».

·Delegat al comunităţii universitare din Republica moldova la Sesiunea CDSR (Comitetul Director pentru Învăţământ Superior şi Cercetare), Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, 5-6 martie 2008.

·Seminar studenţesc Problemele studenţilor transnistreni. Trecerea la sistemul Bologna. 15.02.2008 Hotelul Jollz Alon, ASTRA, comunicarea „Implementarea Procesului de la Bologna în RM”

·Simpozion ştiinţific internaţional al studenţilor „Autoguvernarea studenţească în condiţiile reformei sistemului de învăţământ superior”, 23-24 aprilie 2008, MET, Asociaţia Studenţilor din Moldova, Asociaţia Studenţilor din Transnistria , comunicarea „Valorile europene în asigurarea calităţii în învăţământul superior”

·Masă rotundă . For internaţional “Abordarea profesionistă a comunicării şi avantajele ei pentru o economie în dezvoltare: spaţiul traducătorului.16 mai 2008, Uniunea Latină, comunicarea “Formarea traducătorilo: principii epistemologice, studiu de caz ULIM.”

·Sesiunea Comitetului multilateral pentru asistenţă la guvernanţa universitară, Agenţia Universitară a Francofoniei, 3-4 iulie, 2008, Montreal, Canada, delegat al Consiliului Rectorilor Universităţilor Francofone din Europa Centrală şi Orientală. Două prezentări: „Bilanţul activităţilor CONFRECO în anul 2007-2007”, „Priorităţi şi propuneri pentru activităţi CONFRECO în anul 2008-2009”.

·Conferinţa internaţională „Politici lingvistice în ţările post-comuniste”, 24 septembrie, 2008, ULIM. Comunicarea:”Coerciţia limbii – expresia falsului intenţionat în societăţile moderne”.

 • Simpozionul internaţional „Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 23-24 octombrie, 2008. Comunicarea: „Coerciţia limbii – expresia falsului intenţionat”.
 • Colocviul francofon internaţional „Dialogue des cultures chez les écrivains d’expression française », Universitatea „Spiru Haret”, 7-8 noiembrie,  Bucureşti, 2008. Comunicarea « Ecrivains d’expression française dans l’espace bessarabien ».
 • Colocviul « La Francopolyphonie : langue et liitérature française dans l’Europe de Sud-Est », 20 mars, 2009, ULIM, Chisinau.
 • Colocviul internaţional „Discurs critic şi literatură în epocile totalitare”. Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2-3 iunie 2009.
 • Francopolyphonie: langues, littérature, cultures et pouvoir. Colloque international, 26-27 martie 2010, ULIM, Chisinau. Comunicare şi articol : Langue est/et pouvoir.
 • España y Republica de Moldavia – dos fronteras de latinidad. Seminar internaţional bilateral, Real Sociedad Menendez Pelayo, Santander, Spania, 11-15 mai 2010. Comunicarea: Republica de Moldavia – joven democracia europea.
 • Itinerarios hispanicos: interculturalidad a traves de la traduccion, linguistica y literatura. ULIM. Colocviu internaţional Chişinău, 8aprilie 2011. Comunicare şi articol:  Confusio identitarum frente a la nacion o multiculturalidad.
 • Paradigma discursului ideologic. Colocviu internaţional, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România. 5-6 mai 2011. Comunicare şi articol: La liberté, les philosophes et la création des mentalités sociales.
 • European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership : achievements, obstacles and perspectives, 5-7 mai 2011, Chisinau, ASEM. Comunicare si Prezentare: Higher Education Policy development in Republic of Moldova.
 • Seminar de pregătire a Adunării Generale a CONFRECO, organizat de Comitetul de Pilotaj al CONFRECO, 7-8 iulie 2011, Bucureşti, România.
 • Le français – langue de l’innovation. Colocviu internaţional, Montreal, Canada, 23-24 septembrie 2011.
 • Adunarea Generală a CONFRECO. Suceava, 7-8 octombrie 2011, Suceava, România. /Comunicări: Discurs inaugural în calitate de preşedinte; Problema autonomiei universitare; Darea de seamă a CP; Moderarea AG
 • Reuniunea Consiliului Asociativ al Agenţiei Universitare a Francofoniei, Paris, 14+15 decembrie 2011.
 • Conferinţa internaţională sub egida Consiliului Europei „Implementarea principiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior în RM”, ULIM-Consiliul Europei, 1 decembrie 2011. //Discurs inaugural.
 • Atelier de réflexion sur la formation des formateurs francophones en Europe Centrale et Orientale. Séminaire international en partenariat BECO et ULIM, 19-20 janvier 2012. Cu prezentarea: „Formarea specialiştilor francofoni în universităţile din RM”.
 • Seminarul internaţional „Biblioteca universitară şi implementarea principiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior”. DIB ULIM, 2 februarie 2012. Comunicarea: Învăţământul superior din RM: realizări, provocări şi perspective
 • Atelier de réflexion sur la formation des formateurs francophones en Europe Centrale et Orientale. Séminaire international en partenariat BECO et ULIM, 19-20 janvier 2012. Cu prezentarea: „Formarea specialiştilor francofoni în universităţile din RM”
 • Seminarul internaţional „Biblioteca universitară şi implementarea principiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior”. DIB ULIM, 2 februarie 2012. Comunicarea: Învăţământul superior din RM: realizări, provocări şi perspective
 • Conferinţa internaţională „Lexic comun/lexic specializat: lexicul politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate în lumea contemporană.” Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România, 11-12 octombrie 2012. /Prezentarea Limba politicului şi politica limbii în spaţiul istoric basarabean. 1 c/
 • Conferinţa internaţională „ULIM 20 Sapientia et virtus: interculturalitate prin lingvistică, traducere şi literatură”, 15-16 octombrie, ULIM, 2012.
 • Seminarul francofon internaţional „Table de partage sur la gouvernance universitaire”, 19-20 octombrie, 2012, AUF-BECO, Bucureşti, România.
 • Seminarul internaţional francofon „La fin des classements? De la compétition  à la coopération universitaire”. AUF-BECO, 16-17 noiembrie 2012, Bucureşti, România. (Moderare).
 • Reuniunea Comisiei regionale de experţi în domeniul învăţământului superior, AUF-BECO, 7 decembrie, 2012, Bucureşti, România. (membru titular).
 • Reuniunea Consiliului de Asociere AUF. 17-18 decembrie, AUF, Paris, Franţa. (membru titular din partea regiunii ECO)
 • Colocviul internaţional „Francopolyphonie – L’interculturalité et la mondialisation sémiotique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication », 29 martie 2013, ULIM, Chişinău.
 • Participarea în juriul ştiinţific pentru susţinerea tezei de doctor « “Les régimes parlementaires et le mécanisme constitutionnel en Europe Centrale et Orientale” elaborată de Corina Cojocaru, doctorandă la Universitatea Pantheon Sorbona Paris-1, Paris, Franţa. 9 aprilie 2013.
 • A 16-ea Asamblee Generală a AUF, 7-9 mai 2013, Sao Paulo, Brazilia.

Ana Guţu, prof. univ., dr.