Autor Ana GUŢU, Doctor profesor universitar ad interim, ULIM

LISTA PUBLICAŢIILOR

1.Instruirea problematizată la lecţiile de limbă franceză//Pedagogul sovietic. No1. 1987, 0,5 c/a.

2.O sistemno-funcţionalinom aspecte antonimii//Lexiceskaia y grammaticeskaia semantica romanskih yazikov. Chişinău. Ştiinţa. 1989, 0,3 c/a.

3.K strukturno-semanticeskomu aspektu antitezy//Strukturno-semanticekie y prikladnie issledovania. Chişinău, Ştiinţa, 0,3 c/a.1990

4.Cu privire la studierea intensivă a limbilor străine şi rolul lor în instituţiile de învăţământ cu profil nefilologic//Metodologhia, seliskohozeaistvennaia nauka y proizvodstvo. Teze la conferinţe ştiinţifică. Chişinău, Un-tea agrară, 1990. 0,01 c/a. (coautor – Roşca P.).

5.Negaţia – creator al sensului lexical//Conferinţa ştiinţifică a corpului didactic ştiinţific, tezele referatelor. Chişinău, 1992, USM, 0,01 c/a.

6.Cu privire la antonimia terminologiei economice//Conferinţa ştiinţifică a corpului didactico-ştiinţific “Aspectele social-economice ale perioadei de tranziţie la economia de piaţă în Republica Moldova2, tezele referatelor, Chişinău, 1993, ASEM, 0,01 c/a.

7.Cu privire la modelele euristico-cognitive de predare a terminologiei economice la lecţiile de limbă franceză//Evoluţia reformelor economice în Republica Moldova: realizări şi probleme, tezele referatelor. Chişinău, 1994, ASEM, 0,01 c/a.

8.De la structuration associative du lexique economique//Probleme de lingvistică, ştiinţă literară şi didactică – materialele conferinţei ştiinţifice. Chişinău, USM, 1994, 0,01 c/a.

9.Contrastul simbolic în textul poetic al romanticilor (poezia lui Eminescu şi Hugo)//Limba română, No2, 1994, 0,3 c/a.

10.Specificul contrastului simbolic în textul prozaic//Revistă de psihologie şi pedagogie, No1, 1994, 0,3 c/a.

11.Analyse thema/rhemique du texte terminologique//Conferinţa ştiinţifică a corpului didactic, Un-tea din Bălţi, 1995, 0,01 c/a.

12.Le role du symbole dans le decodage du message publicitaire//Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală, ULIM, 1997, 0,01 c/a.

13.Probleme de hermeneutică contemporană la lecţiile de limbă franceză//Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală, ULIM, 1997, 0,01 c/a.

14.Les atous et les lacunes de la traduction du texte poetique//Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală, ULIM, 1997, 0,01 c/a.

15.Le francais en exercices et tests de grammaire. Culegere de exerciţii şi teste la gramatica limbii franceze. Chişinău, 1997, 4 c/a.

16.K strukturno-semanticeskomu aspectu antitezi//Omagiu lui Grigore Cincilei la 70 de ani. Chişinău. 1997. Pp.150-158.

17.Traduction, exegese, communication//Teze la conferinţa anuală a corpului profesoral-didactic ULIM. 1998, 0,01 c/a.

18.Le dispositif VIFAX – instrument didactique efficace de l”enseignement du francais en mouvement//Teze la conferinţa anuală a corpului profesoral-didactic ULIM, 1998, 0,01 c/a.

19.Sistemele de comunicare în perspectiva abordării semiotico-semiologice.//Analele ştiinţifice ale ULIM. 1999, vol 1, seria filologie. 0,3 c/a.

20.Curriculum de limbi străine (ciclul gimnazial)//Analele ştiinţifice ale ULIM, vol.1, seria filologie, 1999, 0,7 c/a.

21.Despre antinomiile traducerii.//Analele ştiinţifice ale ULIM, vol.1, seria filologie, 1999, 0,3 c/a.

22.La focntion generalisatrice-sententionnelle de l”antithese dans les oeuvres choisies de Voltaire//Symposia professorum, seria filologie, ULIM, 1999, 0,01 c/a.

23.Funcţia coeziunii intratextuale a simbolului cromatic.//Symposia professorum, seria filologie, ULIM, 1999, 0,01 c/a.

24.Concepţia generală a predării/învăţării limbilor străine în ciclul liceal//Analelel ştiinţifice a USM, 1999.

25.Limbă şi comunicare. Curriculum naţional. Programe pentru învăţământul liceal. Cartier, Chişinău, 1999. 1,1 c/a.

26.Curriculum şcolar. Clasele V-IX. Limbi străine. Prut Internaţional, Chişinău, 2000, 6 c/a.

27.Cu privire la polisemia, enantiosemia şi polisemia enantiosemică a cuvântului-simbol. Chişinău, USM, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 1999. 0,1 c/a.

28.Strategiile de prezentare a neologismelor.// Symposia professorum, ULIM, 2000, 0,01 c/a.

29.Les types de traduction selon les differents criteres de classification//Symposia professorum, ULIM, 2000, 0,01 c/a.

30.Semantica semnului estetic ca identificator al autorului. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinşifice a USM pe anii 1998/1999. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe filologice, Chişinău, 2000, pp.99-100. 0,01 c/a.

31.Aspects systemique et fonctionnel des antonymes. Monografie, 5 c/a. ULIM, 2000.

32.Semnul estetic ca asemantem//Analele ştiinţifice ale USM, seria Ştiinţe filologice, Chişinău, USM, 2000. 0,01 c/a.

33.Dulce lacrimă de dor, culegere de versuri, 2001. ULIM, Chişinău.

34.Le sens dans la perspective traduisante//Symposia professorum, 2001, ULIM, 0,2 c/a

35.Terminologia: semnificaţia şi inserţia în textul literar.// Terminologie şi limbaje specializate. Ed.III,Chişinău, 2001. 0,1 c/a.

36.Standardele lingvistice şi educaţionale la limba străină (ciclul gimnazial)//Didactica Pro, Revistă de teorie şi practică educaţională. Februarie 2001.

37.Profesorii Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. ULIM, 2001. Volum Autoarea versiunii franceze. 20 c/a.

39. La notion de perte et de gain dans la traduction poetique//Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. Confernţă internaţională in memoriam Victor Banaru. Chişinău, 2002. 0,3 c/a.

40. Repere didactice ale traducerii simultane.//Symposia professorum. ULIM, 2002. 0,3 c/a.

41.Les specificites de la terminologie de confection des tapis//Symposia professorum, ULIM, 2002. 0,3 c/a.

42.La dot dans les rapports matrimoniaux et de famille dans la Moldova du XIX-e siecle.//Symposia professorum, ULIM, 2002. 0,4 c/a. (coautor A.Galben)

43.Le sens dans la perspective traduisante en tant que communication.// Materialele conferinţei internaţionale pe probleme de filologie romano-germanică. Piteşti, 2001. 0,01 c/a.

44.La fidelite et la liberte dans la traduction poetique.//Linguistique et plurilinguismes. Culegere de articole pe problemele traducerii poetice. Universitatea din Aix-en Provence, Franţa, 2002.0,3 c/a.

45.Traducerea specializată în perspectiva dimensiunii paradigmatice şi sintagmatice.//Seminar internaţional de formare în terminologie şi traductologie. Chişinău, 2002. 0,3 c/a.

46.De la classification des antonymes d’après le principe grammatical//Lecturi filologice, ULIM, Universitatea din Bucureşti, 2002. 0,3 c/a.

47.De la traduction des metaphores.//Lecturi filologice, ULIM, Universitatea din Bucureşti, 2002. 0,3 c/a.

48.La fonction textuelle de l’antithese d’expression des antagonismes sociaux dans le roman de m.Druon “Les grandes familles” et celle de fixation chronoligique dans le roman de M.Druon “Les rois maudits”//Lecturi filologcie, ULIM, 2002. 0,3 c/a.

49.Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii universitare superioare specialitatea 1102 – Limbi moderne şi clasice. ULIM, Chişinău, 1,5 c/a.

50.Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Pontos, 2002. 1,8 c/a.

51.Simbolul cromatic în textul poetic şi funcţiunile sale textuale. Anale ştiinţifice ale ULIM, seria filologie, 2003, 1 c/a.

52.Le droit réel et le droit des obligations//Lecturi Filologie, editia IV, Chisinau, Pontos, 2003, 1,2 c/a

53.La traduction – de l’empirisme à la doctrine// Lecturi Filologie, editia IV, Chisinau, Pontos, 2003, 0,3 c/a.

54.La classification des proverbes et leur transfert en roumain// Lecturi Filologie, editia IV, Chisinau, Pontos, 2003, 0,3 c/a.

55.A propos de certains problèmes de la sémio-didactique// Lecturi Filologie, editia IV, Chisinau, Pontos, 2003, 0,3 c/a.

56.Axa normatemică şi pragmatemică în traducere//Simposia Professorum, ULIM, 2003, 0,3 c/a.

57.Problema relaţiei parte/întreg în reţeaua noţională interlingvistică//Probleme de lingvistică , Seminar internaţional in memoriam Grigore Cincilei, USM, 2003, 0,3 c/a.

58. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în Universitatea Liberă Internaţională din Moldova în baza sistemului european de credite transferabile (ECTS). ULIM, Chişinău, 2003, 2 c/a.

59.Unele probleme de teorie, empirism şi didactică a limbilor –Certains problèmes de théorie, empirisme et didactique des langues. Chişinău, ULIM, 2004, 10 c/a.

60.Concepţia dezvoltării învăţământului superior din Republica Moldova pentru anii 2004-2010. Literatura şi Arta, mai, 2004, 0,8 c/a.

61.Curriculum în baza ECTS la specialitatea Limbi moderne şi clasice, specializarea Limbă franceză, limbă engleză, calificarea traducător/interpret de limbă franceză şi engleză. Chişinău, ULIM, 2004, 10 c/a.

62.Exégèse et traduction littéraire. Méthode de formation en traduction littéraire. ULIM, Chisinau, 2005. 270 p., 17 c/a.

63.Гуцу А., Зайцева Н. Критерии терминологичности: миф или реальность// Актуальные проблемы компьютерной лингвистики, Минск, с.55-62, 2005, 0,6 c/a.

64.La complexité des rapports sémantiques dans la terminologie

technico-scientifique française. Atelier de traduction No4. Revue

semestrielle, Editura Universităţii Suceava, 2005, 0,8 c/a.

65.Unele aspecte semiotice ale nominaţiei terminologice. Analele ştiinţifice ULIM, Seria filologie, 2005, 0,8 c/a.

66.Aviz la teza de doctor habilitat “Reprezentarea romanescă a parizienei în literatura franceză din a doua jumătate a sec.XIX”

67.Filosofemele antitetice – exprseie a dualităţi mondovizonale în operele lui Voltaire. Analele ştiinţifice ULIM, seria filologie, 2005, 0,8 c/a.

68.A propos de l’organistaion de la terminologie lingustique française. //La linguistique entre la recherche et application. Actes du Colloque International organisé à l’occasion du XL-e anniversaire du Département de Philologie Française « Grigore Cincilei » 18-19 novembre 2005, Chisinau. Materialele colocviului internaţional consacrat aniversării de 40 de ani ai catedrei filologie franceză USM. 2005, 0,6 c/a.

69.Guvernarea în învăţământul superior.// Universul pedagogic, octombrie, 2005, 0,7 c/a.

70.Guvernarea în învăţământul superior.//Symposia professorum. Seria biblioteconomie. ULIM, 2006, 0,7 c/a.

71.Strategia învăţământului superior din RM 2004-2010. Analele ştiinţifice ULIM; seria Filologie, 2005.

72.Sinonimia în terminologia tehnico-ştiinţifică franceză.//Symposia professorum. Seria filologie, ULIM, 2006, 0,8 c/a.

73.Unele aspecte ale ierarhizării terminologiilor ştiinţifice franceze: sistemul limbii şi thesaurusul, Sistemul terminologic şi câmpul terminologic.//Revistă de ştiiţe socio-umane. UPS, No2, 2006, 0,8 c/a.

74.Elena Prus – la parisienne de la francophone roumaine.//La francopolyphonie comme vecteur de la communication. Colocviu internaţional. ULIM, martie 2006, 0,4 c/a.

75.Diacronia structurală a sistemului terminologc: domeniul refrenţial al telecomunicaţiilor (1790-1881).//La francopolyphonie comme vecteur de la communication. Colocviu internaţional. ULIM, martie 2006, 0,7 c/a.

76.Reforme pro Bologna: calitatea învăţământului superior – studiu de caz ULIM.//Universul pedagogic, 30 martie, 3 aprilie 2006, 0,8 c/a.

77.Calitatea învăţământului superior – experienţa ULIM.//Literatura şi arta, 20 aprilie, 2006, 0,8 c/a.

78.Tipologia raporturilor structurale în arborescenţele terminologiei tehnico-ştiinţifice franceze.//Lecturi filologice, No1, 2006.

79.A propos des particularités de la hiérarchisation de la terminologie linguistique.//Atelier de traduction, No5-6, 2006, Universitatea „Ştefan cel Mare, Suceava.

80.L’Autotraduction – acte crétaeur complexe : entre l’équivalence et la prolifération.//Studii de traducere: retrospectivă şi perspective. Conferinţă internaţională. 16-17 iunie 2006. Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi. PP: 254-266, 0,8 c/a.

81.L’Autotraduction – acte crétaeur complexe : entre l’équivalence et la prolifération.// Lecturi Filologice, No2, 2006, ULIM. PP.27-33, 0,8 c/a.

82.Traduire l’imaginaire dans la lyrique d’Eminescu. In : Lecturi filologice No 4, 2006.0,8 c/a

83.La complexité des rapports sémantiques dans la terminologie technico-scientifique française. In : Actes du premier colloque international « Le discours spécialisé : théorie et pratique. 28-29 octobre. Galaţi, 2006, 0,8 c/a.

84.Managementul calităţii în învăţământul superior din Suedia. In: universul Pedagogic Pro, No 43, 23 noiembrie, 2006, 0,3 c/a.

85.Universitatea contemporană – între libertate academică şi responsabilităţi socieatle. In: Literatura şi arta, 14 decembrie, 2006, 0,5 c/a.

86.Limbi străine. Curriculum şcolar pentru clasele II – IX. Chişinău, Univers pedagpgic, 2006, 119 p. Coautori: Guţu I., Dumbrăveanu I., Balaban T.

87.Les philosophèmes antithétiques – expression de la dualité mondovisionnelle dans les œuvres de Voltaire. In : Atelier de traduction. Pour une poétique du texte traduit. Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2007, 0,5 c/a.

88.L’identité des polyglottes – entre polyglossie et cosmopolitisme. In : La francopolyphonie : langues et identités. Actes du II colloque international, Vol. I, Chişinău, ULIM, 2007, 0,4 c/a.

89.ANADISS – revistă discursologică în spaţiul românesc. In: Lecturi filologice, No4, 2006, 0,3 c/a.

90.Aviz la teza de doctor în filologie „imaginea obiectelor publicitare din perspectiva lingvistică” elaborată de Svetlana Dragancea. In: Lecturi filologice, No4, 2006, 0,3 c/a

91.Asigurarea calităţii în învăţământul superior francez. In: Glasul naţiunii, 29 martie, 2007, 0,3 c/a.; In: Literatura şi Arta, 29 martie, 2007, 0,3 c/a.

92.Universitatea contemporană – între libertate academică şi responsabilităţi socieatle. In: Tet-a-tete, No5, martie, 2007, 0,5 c/a.

93.Sistemul de gestionare a calităţii procesului universitar (ghid sinteză în baza experienţei ULIM de 15 ani: 1992 – 2007). ULIM, 2007, 5,5 c/a.

94.Reforma învăţământului superior din Lituania. In: Glasul Naţiunii, 26 aprilie, 2007, 0,3 c/a.

95.Reforma învăţământului superior din republica Moldova în lumina Procesului de la Bologna. In: Secolul 21, revistă de cultură, februarie 2007., 0.7 c/a.

96.„Pariziana romanescă: mit şi modernitate” – o carte eveniment despre femeia-spectacol. In: Teatracţie, revista UNITEM, pp.102-103, No, 2007, 0,15 c/a

97.Calitatea procesului universitar în lumina reformei învăţământului superior din Republica Moldova. In: Studii economice, revistă ştiinţifică, ULIM, iunie 2007, pp.7-20, 0,9 c/a.

98.L’autotraduction – entre multilinguisme et creation. In: Atelier de traduction, No7, 2007. Editura Universitaţi Suceava, 2007. Pp.: 179-192.

99.Dinamica semiozei terminologice în metalimbajele tehnico-ştiinţifice franceze.//Langues et identités. Colloque international. Vol.II, ULIM, 2007, pp 46-56.

100.Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Buclet. Chişinău, varianta franceză-engleză, 2007, 30 p.

101.Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Chişinău, 2007 (grup de autori), 232 p..

102.Top 50 absolvenţi ULIM, Chişinău, 2007, 80 p.

103.La transcendance de l’imaginaire dans les poèmes d’Eminescu : intraduisibilité ou révélation ? In : Connexions et perspectives enphilologie contemporaine. Actes du colloque International consacré à Victor Banaru à l’occasion du 65-e anniversaire de sa nassance. II édition, Chisinau, 2007, pp. 358-367. 0,8 c/a.

104.Universitatea europeană – edificator al noului umanism. In: Glasul naţiunii, 22 noiembrie, 2007, 0,4 c/a.

105.Traducerea textului tehnic: soluţii epistemologice. In: Probleme de lingvistică generală şi romanică. Colocviu internaţional Semper nobiscum Grigore Cincilei. 1 decembrie 2007, publicat USM, Chişinău, 2008, pp….

106.Théorie et pratique de la traduction. Support didactique à l’intention des étudiants en filière traduction cycle licence. Chisinau, ULIM, 2007.170 p.

107.Quality assurance system at Free International university of Moldova; Guide for professors. Chişinău, ULIM, 2007. 25 p.

108.Quality assurance system at Free International university of Moldova; Guide for students. Chişinău, ULIM, 2007. 46 p.

109.Manualul de management al calităţii ULIM. Standard ISO 9001: 2001. Chişinău, ULIM, 2007.

110.Raportul de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, 2002-2007. Chişinău, ULIM, 2007, 232 p.

111.Coerciţia limbii – expresia falsului intenâiomat. In: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Simpozion internaţional. Iaşi, 23-24 octombrie 2008. pp.26-33.

112.Introdcution à la traductologie française. Chişinău, UILIM, 2008. 335 p., 21 c/a.

113.Universitatea europeană şi noile provocări la început de mileniu. In: Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări. Chişinău, ULIM, 2008. pp.7-18. 0,8 c/a.

 

114. Les écrivains d’expressions française en République de Moldova, in :La francopolyphonie : La langue et la culture française en Europe de Sud-Est», ULIM, 2009.

115. Les cliches du totalitarisme: des langues et des identites en Republique de Moldova ; In : „Discurs critic şi literatură în epocile totalitare”, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România, 5-6 iunie 2009.

116. En Republique de Moldova: des langues et des identites, In : Regard sur l’Est, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu_imprim.php?id=93

117. Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări. Chişinău, ULIM, 2009. Co-autori: Elena Prus, Pierre Morel, 116 pagini. 7, 25 c/a.

 

118. Les écrivains d’expression française en République de Moldova. In : Ecrivains d’expression française de l’Europe du Sud-Est : Colloque international, Bucvarest, 2008. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009 .p.32 – 42.

119. De la classification des antithèses – approche structurelle. In : Melanges francophones. Fascicules XXIII, VI-ème édition. Formes textuelles de la communication. De la production à la réception. Galati University Press, 2009, p.191-200.

120. Necesitatea reformării sistemului educaţional în Republica Moldova. In: Finconsultant, revistă lunară ştiinţifico-consultativă în management.N010, 2009, www.finconsult.md, pp.30-36, în română, engleză şi rusă.

121. A propos de l’antithèse dans la réception féminine. In : Parcours féminin : l’intellectuelle. Colloque international, ULIM, Chisinau, 18 novembre 2009, pp. ?

122. L’intellectuelle Elena Prus ou la raison d’être à la parisienne. In : Philologie en symphonie majeure. ULIM, Chisinau, 2009. pp. ?

123. Metode matematice în ierarhizarea termenilor ştiinţifici: sistemul limbii şi thesaurusul. In: Lexic comun/lexic specializat. Analele Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România. Actele conferinţei internaţionale, Ediţia a II, 17-18 septembrie 2009. Editura Europlus, Galaţi, 2009. Pp.:368-374, 0,8 c/a.

124.La langue est/et le pouvoir. In: Francopolyphonie: langue, littérature, culture, et pouvoir. Chişinău, ULIM, 2010, 1 c/a.

125. Suport didactic la disciplina Traducerea orală. Chişinău, ULIM, 2010. Coautor Ludmila Hometkovski. 378 p.

126. Tandemul limbă şi putere – fundamentul societăţilor moderne.  In: revista „Intertext”, No1/2, 2010. Pp.189 – 203.

127. Corelaţia dintre limbă şi putere în Republica Mo9ldova. In: Communication interculturelle et litterature. No2 (10), Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Editura Europlus, 2010. Pp:236 – 249.

128. Libertatea, intelectualii şi politica. In: Literatura şi arta, 20 ianuarie, 2011.

129. Les clichés du totalitarisme : des langues et des identités dans l’espace de la République de Moldova. In : La Francopolyphoni : des langues aux langues-cultures : nouveaux enjeux, nouvelles pratiques. ULIM, Chisinau,  No6, 2011,  pp.9-18.

130.Confusio identitarum en Republica Moldavia frente a la nacion o al multiculturalismo? In: Itinerarios hispanicos. Interculturalidad a traves la traduccion, la linguistica y la literatura. ULIM, 2011, pp. 66-74.

131. Tandemul Limbă şi putere. In: Literatura şi arta, 12 mai, 2011.

132. La transcendance de l’imaginaire dans les poèmes d’Eminescu vers les autres langues. Approche nanotraductologique. In : Lexic comun/Lexic specializat. Actele conferinţei internaţionale  Lexic comun/Lexic specializat, Ediţia IV-a, 15-16 septembrie 2013, Editura Europolis, Galaţi, România. Pp. 301-312, 1 c/a.

132. Diacronia structurală a câmpurilor terminologice – cazul domeniului referenţial „Telecommunications”. In: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, fascicula XXIV, An.IV, Nr.1 (5) Lexic comun/lexic specializat. Editura Europlus, Galaţi 2011. Pp.: 31-49.

133. Libertatea, intelectualii şi politica: filosofeme şi izotopii. In: Intzertext, Revistă ştiinţifică, Nr.1/2, (17/18), Chişinău, ULIM, 2011. Pp.: 59-69.

134. Confusio identitarum. Chişinău, ULIM, 2011. 149 p.

135. La langue et le pouvoir. In Le courrier International de la francophonie. Sous l’égide de FNSA (Académie Roumaine). No25, 2011. Galati, Roumanie. Pp.81-90.

136. La liberté, les philosophes et la création des mentalités sociales. In : Comunicare interculturală şi literatură. Communication interculturelle et littérature. No2 (14) 2011, Editura Europlus, Galaţi, România, pp.328-336.

137. Ecrits traductologiques. Chişinău, ULIM, 2012, 138 p.

138. Universitas Europaea: sapientia et virtus. Chişinău, ULIM, 2012, 155 p.

139. Trois légendes de la liberté de la création en Amérique latine : Dona Mariña, Frida Khalo, Eva Perón. In : La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp. 91-10

140. La réception antinomique féminine : le cas des belles lettres. In : La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp.101-109.

141.          Ave Mama ! In : La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp.109-113; In : Ana Guţu – avis rara in creationem ad infinitum. Studiu bibliografic, Chişinău, ULIM, 2012, pp.16-20.

142. În Basarabia a fi român înseamnă a fi naţionalist. In: La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp. 113-117 ; In : Ana Guţu – avis rara in creationem ad infinitum. Studiu bibliografic, Chişinău, ULIM, 2012, pp.12-16.

143. Cronica unei călătorii în trecut. In: La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp. 117-12 ; In : Ana Guţu – avis rara in creationem ad infinitum. Studiu bibliografic, Chişinău, ULIM, 2012, pp.20-25

144.        Hora la Cahul. In : La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp. 121-124 ; In : Ana Guţu – avis rara in creationem ad infinitum. Studiu bibliografic, Chişinău, ULIM, 2012, pp.25-28.

145. Minciuna timpului. In La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Gutu. Chisinau, ULIM, 2012, pp. 124-132 ; In : Ana Guţu – avis rara in creationem ad infinitum. Studiu bibliografic, Chişinău, ULIM, 2012, pp.28-34.

146. La liberte, les philosophes et la politique. In : Connexions et perspectives en philologie contemporaine / Conexiuni și perspective în filologia contemporană. Actes du Colloque scientifique avec participation internationale organisé à l’occasion du 70-ième anniversaire de Victor Banaru. Chișinău, le 28 octobre 2011. Tome 3. Chișinău, CEP USM, 2012. pp. 258-267, ISBN 978-9975-71-227-9

147.         Limba politicului şi politica limbii în spaţiul istoric basarabean.//In: Materialele conferinţei internaţionale Lexic comun/lexic specializat: lexicul politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate în lumea contemporană. Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România, 11-12 octombrie 2012. 1 c/a

148.    La primauté du sens dans la traduction poétique. In:Le comparatisme linguistique et littérature – parcours et perspectivers. In honorem Ion Manoli. Chisinau, ULIM, 2012. Pp. 252-266. 0,9 c/a.

149.    Limbajul documentelor APCE: sinergie între jurilingvistică şi politică. In:Intertext, Nr.3/4, ULIM, 2012, pp.:7-12, 0,3 c/a.

150. La construction des hiérarchies conceptuelles dans la terminologie technique en français contemporain. In: Le miroir linguistique de l’Univers. Actes du 3-e colloque international organisé dans le cadre de la Semaine de la Francophonie. Erevan, Lingua, 2012. Pp. 19-29. 0,8 c/a.

151.         La communication interculturelle à travers la traduction/ le cas de lapyramide segmentée. In : La Francopolyphonie/ l’interculturalité à travers la traduction et la communication. Nr.7, vol.II, Chiminû, ULIM, 2012. Pp. : 10-26, 1 c/a.

152. Le pouvoir judiciaire de la langue : vers une sémiotique de la plaidoirie. Chişinău,, ULIM, 2013, 68 p., 4, 25 c/a.

153. Plurilinguisme et politiques linguistiques. //In : Intertext, 2013, Nr.1/2, pp.11-18, 0,8 c/a

154. Le pouvoir judiciaire de la langue : vers une sémiotique de la plaidoirie. // In : La francopolyphonie :L’interculturalité et la mondialisation sémiotique à travers la linguistique et la traduction, Nr.8, vol.I, 2013. Pp. 87-104, 1,1 c/a

155. La liberté, les philosophes et  la politique. In : Global Jurnal of Human Social Sciences F. political science, volume 14 Issue 3 Version 10. Pp.17-21 ISSN 975586L/0975-587x. 2014

156. Constitutionnalisation de la langue roumaine en République de Moldova. In: Revista Intertext, Nr.9,vol.1, ULIM, Chișnău, 2014.Pp.: 63-71.

157. Limba politicului și politica limbi în spațiul istoric basarabean. In: Lexic politic. Discurs politic. Ediție acreditată CNCS (B). Casa Cărți de știință, Cluj-Napoca, 2014. Pp.: 13-13-35.

158. Les pouvoirs de la langue. Chișinău, ULIM, 2014. P.200 p.

159. Împrumuturile în terminologia franceză a tehnologiilor informaționale și internetului. In: Intertext, Nr.1/2 ULIM, 2015. Pp.:157-161.

160. Puterile limbii. Chișinău, ULIM, 2015. 221 p.

161. Eseuri traductologice. Chișinău, ULIM/Sirius, 2015. 160 p.

162. Pour une sémiotique de la plaidoirie : le pouvoir judiciaire de la langue. In : Limbaje și comunicare. Ediția XIII. Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării. Partea 1. Casa Editorială Demiurg, Iași, 2015. Pp.: 60-77.

163. Pour une sémiotique de la plaidoirie : le pouvoir judiciaire de la langue. In : Limbaje și comunicare. Ediția XIII. Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării. Partea 1. Casa Editorială Demiurg, Iași, 2015. Pp.: 60-77.

164. La liberté ad infinitum chez D.A.F.Sade: lumière ou oubscurité? In: Mélanges francophones. La modernité des Lumières au ébut du troisième millénaire. Le XVIII-e siècle revisité. Annales de l’Université ”Dunărea de Jos” de Galați; Fascicule XXIII, volume IX, No 12. Galati University Press. 2015. Pp.: 37-51.

165. Le voyage des valeurs culturelles à travers l’espace et le temps : contributions des traducteurs. In : Intertext, revistă ULIM, Chișinău, 2016 Nr1-2. Pp.7-20.

166.Puterile limbii. București, România de mâine, 2016. 200 p.

167. Plurilinguisme et politiques linguistiques: problèmes et solutions.In : Lexic comun/Lexic specializat. Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Fascicolul XIV, Anul VIII, Nr. 1-2 (13-14), 2015. Pp12-37. (membru al colegiului științific).

 

 

 

 

 

 

Recenzii:

1.Recenzie la cartea lui Dumitru Apetrii „Aspecte ale traducerii şi receptării liteare.//Analele ştiinţifice, Chişinău, Pontos, ULIM, 2003. 0,03 c/a.

2.Recenzie la cartea Irinei Condrea „Comunicarea prin traducere”.//Analele ştiinţifice, ULIM, Chişinău, Pontos. 2003. 0,03 c/a.

3. Aviz la teza de doctor habilitat „Reprezentarea romanescă a Parizienei în literatura franceză din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”//Analele ştiinţifice ULIM, seria Filologie, 2005.

Articole de publicistică:

1. Câte limbi străine se studiază azi la noi şi cum//Făclia, 30.08.1997, 0,2 c/a.

2. Etat du francais en Moldavie//Guide du Colloque de la FIPF, Paris, 27-28 juin, 1997, 0,01 c/a.

3. Limbile străine în învăţământul superior în tranziţie.//Literatura şi arta, iulie, 1998, 0,4 c/a.

4. ULIM – prezenţă spaniolă de excepţie.//Făclia, decembrie 1999.

5. Le francomonde a l”ULIM//Universitas, Le francomonde, mars, 2001.0,1 c/a.

6. Asambleea Generală Extraordinară a Agenţiei Universitare a Francofoniei//Capitala, 06 iunie 2001.

7. Polilingvismul deschide orizonturi//Universitas, 1 martie 2001.

8. Departamentul Limbi Străine în perspectiva pregătirii specialiştilor de înaltă calificare//Universitas: Linguae millenarum. Chişinău, ULIM, iunie 2001.

9.Mizeria şi splendoarea puterii a patra.//Literatura şi arta, 8 noiembrie 2001. (sub pseudonimul Renata Petrencu).

10. Stângismul – boala senilităţii popular-creştin-democrate.//Literatura şi arta, 6 decembrie 2001 (sub pseudonimul Vlad Petrov).

11. Autonomia universitară în perspectiva experienţei europene.//Seminar internaţional pe problemele managementului universitar. Chişinău, ianuarie 2002, internet. 0,5 c/a.

12.Zinaida Radu – frumoasa vârstă a împlinirilor.//Analele ştiinţifice ULIM, seria filologie, Chişinău, Pontos, 2003.

13.Din istoria Departamentului Limbi Străine//Lecturi filologice, ULIM, 2003. 0,3 c/a.

14.ULIM la 10 ani – jalon important al vieţii universitare.//Universitas, 2002, ediţie specială.

15.L’Université Libre Internationale de Moldova a reçu la Médaille d’Or SPI, Paris, France. //Le francomonde, mars, 2003.

16.La prémière promotion de la filière de l’ULIM. //Le francomonde, ULIM, mars 2003.

17.Bac cu mâţa-n sac. Literatura şi arta, iulie 2004.

18.Ave, mama ! Literatura şi arta, 13 ianuarie 2005.

19.Prima mea învăţătoare.//Făclia, 6 martie 2005.

20.Comunitatea absolvenţilor programelor americane va schimba Moldova în bine.//Literatura şi arta, 16 februarie 2006.

21.Болонский процесс – страницы УЛИМ. //Работа и образование, 2 martie, 2006.

22.Cronica unei călătorii în trecut. In: Literatura şi arta, iulie, 2006.

23.Le secret du professeur – entre sacrifice et benediction. In: Biobiliografie Petru Roşca la 70 ani, ULIM, 2006.

24.Perene sunt căile profesorului. In: Literatura şi arta, 15 iunie 2006.

25.Managementul calităţii în învăţământul superior din Suedia. In: universul Pedagogic Pro, No 43, 23 noiembrie, 2006.

26.Hora la Cahul. In: Literatura şi arta, 3 octombrie, 2007.

27.ULIM – стать с веком на равнее. In: Кишинёвский обозреватель. 11 octombrie, 2007.

28.Dăruire pentru dăinuire, personalia Ana Mihalache. In.: Ana Mihălache, Bibliografie, Chişinău, ULIM, 2008.

29.Anderi Galben – fiul risipitor de înţelepciune şi lumină, In.: Literatura şi arta, 4 septembrie, 2008.

30.La mulţi ani, Domnule Rector! In: Кишинёвский обозреватель., 3 septembrie, 2008.

31.Minciuna timpului. In: Literatura si arta, 1 mai, 2008. 0,4 c/a.

32.A la recherche de la noblesse spirituelle: Nobleţea spirituală- echilibrul căutărilor noastre. In: Zinaida Radu: la porţile înţelepciunii. Chişinău, ULIM, 2008. 3 p.

Volume de poezii:

1.Dulce lacrimă de dor. Chişinău, 2000.

2.Poezii pentru copii. Chişinău, 2003.

3. Fascination, Chişinău, 2008.

VOLUME REDACTATE (lucrul redacţional-ştiinţific):

1.ULIM: 1992 – 2002. Pagini din istorie. Chişinău, 2003. 10 c/a

2.De l’histoire du droit féodal de la Moldova du du XVIII-e – début du XIX siècle. Chisinau, 2003. 25 c/a

TRADUCERI:

1.Profesorii ULIM./Les professeurs de l’ULIM. Chişinău, ULIM, 2001 (autoarea variantei franceze).

DESPRE ANA GUŢU şi lucrările sale

1.Busuioc L. Pe lângă toate cele…//Universitas, martie, No 3, 1999 ;

2.Bussuioc L. A part ce qu’on sait…//Universitas, mars, No 3, 1999.

3.Vicol D.  Limbile străine nu sunt deloc străine la ULIM. In: Analele ştiinţifice ULIM, seria Filologie, Chişinău, Pontos, 2003.

4.Palladi T.  Diastihul „Lacrimii de dor” între poesis şi catharsis. In: Analele ştiinţifice ULIM, seria Filologie, Chişinău, Pontos, 2003.

5.Vicol D. Trecerea inexorabilă a timpului şi permanentizarea valorilor sapienţiale. In: Literatura şi Arta, decembre, 2003.

6.Vicol D. Rădăcina veşniciei. In: Literatura si arta, 22 aprilie 2004.

7.Jean-René Ladmiral, Préface au manuel « Exégèse et traduction littéraire », Chisinau, 2005.

8.Arnat Mihaela. Deux ouvrages récents sur la traduction.In : Atelier de traduction, No 5-6, 2006, Universitatea „Ştefan cel Mare, Suceava.

CELE MAI REPREZENTATIVE PUBLICAŢII:

1.Instruirea problematizată la lecţiile de limbă franceză//Pedagogul sovietic. No1. 1987, 0,5 c/a.

2.Contrastul simbolic în textul poetic al romanticilor (poezia lui Eminescu şi Hugo)//Limba română, No2, 1994, 0,3 c/a.

3.Specificul contrastului simbolic în textul prozaic//Revistă de psihologie şi pedagogie, No1, 1994, 0,3 c/a.

4.Le francais en exercices et tests de grammaire. Culegere de exerciţii şi teste la gramatica limbii franceze. Chişinău, 1997, 4 c/a.

5.Curriculum de limbi străine (ciclul gimnazial)//Analele ştiinţifice ale ULIM, vol.1, seria filologie, 1999, 0,7 c/a.

6.Limbă şi comunicare. Curriculum naţional. Programe pentru învăţământul liceal. Cartier, Chişinău, 1999. 1,1 c/a.

7.Concepţia generală a predării/învăţării limbilor străine în ciclul liceal//Analelel ştiinţifice a USM, 1999.

8.Curriculum şcolar. Clasele V-IX. Limbi străine. Prut Internaţional, Chişinău, 2000, 6 c/a.

9.Aspects systemique et fonctionnel des antonymes. Monografie, 5 c/a. ULIM, 2000.

10.Dulce lacrimă de dor, culegere de versuri, 2001. ULIM, Chişinău.

11.Le sens dans la perspective traduisante//Symposia professorum, 2001, ULIM, 0,2 c/a

12.Profesorii ULIM (în colaborare), ULIM, 2001.

13.Standardele lingvistice şi educaţionale la limba străină (ciclul gimnazial)//Didactica Pro, Revistă de teorie şi practică educaţională. Februarie 2001.

14. La notion de perte et de gain dans la traduction poetique//Conexiuni şi perspective în filologia contemporană. Confernţă internaţională in memoriam Victor Banaru. Chişinău, 2002. 0,3 c/a.

15. Repere didactice ale traducerii simultane.//Symposia professorum. ULIM, 2002. 0,3 c/a.

16.Traducerea specializată în perspectiva dimensiunii paradigmatice şi sintagmatice.//Seminar internaţional de formare în terminologie şi traductologie. Chişinău, 2002. 0,3 c/a.

17.Problema relaţiei parte/întreg în reţeaua noţională interlingvistică//Probleme de lingvistică , Seminar internaţional in memoriam Grigore Cincilei, USM, 2003, 0,3 c/a.

18.Unele probleme de teorie, empirism şi didactică a limbilor –Certains problèmes de théorie, empirisme et didactique des langues. Chişinău, ULIM, 2004, 8 c/a.

19.Curriculum în baza ECTS la specialitatea Limbi moderne şi clasice, specializarea Limbă franceză, limbă engleză, calificarea traducător/interpret de limbă franceză şi engleză. Chişinău, ULIM, 2004.8 c/a.

20.Exégèse et traduction littéraire. Méthode de formation en traduction littéraire. ULIM, Chisinau, 2005. 270 p. 14 c/a.

21.La complexité des rapports sémantiques dans la terminologie

technico-scientifique française. Atelier de traduction No4. Revue

semestrielle, Editura Universităţii Suceava, 2005. 0,8 c/a.

22.Unele aspecte semiotice ale nominaţiei terminologice. Analele ştiinţifice ULIM, Seria filologie, 2005. 0,5 c/a.

23.Filosofemele antitetice – exprseie a dualităţi mondovizonale în operele lui Voltaire. Analele ştiinţifice ULIM, seria filologie, 2005. 0,5 c/a.

24.A propos de l’organistaion de la terminologie lingustique française. Materialele colocviului internaţional consacrat aniversării de 40 de ani ai catedrei filologie franceză USM. 2005. 0,3 c/a.

25.Guvernarea în învăţământul superior.//Symposia professorum. Seria biblioteconomie. ULIM, 2006. 0,5 c/a.

26.Strategia învăţământului superior din RM 2004-2010. Analele ştiinţifice ULIM; seria Filologie, 2005. 1 c/a.

27.Sinonimia în terminologia tehnico-ştiinţifică franceză.//Symposia professorum. Seria filologie, ULIM, 2006. 0,3 c/a.

28.Unele aspecte ale ierarhizării terminologiilor ştiinţifice franceze: sistemul limbii şi thesaurusul, sistemul terminologic şi câmpul terminologic.//Revistă de ştiiţe socio-umane. UPS, No2, 2006. 0,5 c/a.

29.Diacronia structurală a sistemului terminologc: domeniul refrenţial al telecomunicaţiilor (1790-1881).//La francopolyphonie comme vecteur de la communication. Colocviu internaţional. ULIM, martie 2006. 0,7 c/a.

30.Calitatea învăţământului superior – experienţa ULIM.//Literatura şi arta, 20 aprilie, 2006. 0,5 c/a.

31.Tipologia raporturilor structurale în arborescenţele terminologiei tehnico-ştiinţifice franceze.//Lecturi filologice, No1, 2006. 0,5 c/a.

32.Sistemul de gestionare a calităţii proceselor universitare. Chişinău, ULIM, 2007, 90 p.